Edb forsikring


Du er logget ind som :
Forhandler menu:

Eksempel på webshop
Banner til website
Salgshåndbog (PDF)
Salgsmateriale
Vis profil
Vis profil
Ris og ros
Log ud

Forhandler stamdata 

Ordrebekræftigelse sendes til:
telefon Ring mig op
DÆKNINGER INFORMATION KONTAKT LOGIN
Vilkår vedrørende bestilling på Edbforsikring.dk

På denne side finder du information om de vilkår der er gældende for bestilling på hjemmesiden. Edbforsikring.dk ejes af USG Danmark, hvorfor der i det følgende refereres til USG Danmark.

Forhold vedrørende bestilling
Når du har gennemført en bestilling er din forsikring aktiv med det samme. Policen sendes til den email adresse du oplyser. Vi anbefaler at du udskriver en kopi af policen.

Ønsker du policen tilsendt med posten, sker det inden for 2 - 3 hverdage. Vi opkræver et gebyr på 19 kr. såfremt du ønsker en policen med posten.

Betaling
Der skal ikke betales online på hjemmesiden.
Vi sender policen pr. e-mail med indbetalings ID (betalings-kode til brug i din netbank). Beløbet skal indbetales senest 14 dage efter tegningsdatoen. Ønsker du at få policen tilsendt pr. post koster det 19 kr. i papirgebyr.

I begge tilfælde skal præmien betales 14 dage fra tegningsdatoen.

Når USG Danmark har bogført indbetalingen af hele præmien fremsendes der en kvittering som dokumenterer at din betaling er registreret. Kvitteringen sendes til den e-mail adresse du har oplyst ved bestilling på hjemmesiden. Bemærk venligst, at der kan gå op til 5 hverdage fra du har indbetalt præmien til vi har registreret og bogført din betaling og sender kvitteringen til dig.

FLEX-PAY (betaling af præmien i 3 rater)
Hvis du har indgået aftale om FLEX-PAY skal første rate betales senest 5 dage fra oprettelsen af FLEX-PAY aftalen.
De to næste rater forfalder til betaling hver den 1. i de efterfølgende måneder

Der er et oprettelsesgebyr for FLEX-PAY aftalen på kr. 99,- (kr. 33,- pr. rate). Der tilskrives ikke renter på FLEX-PAY aftalen. De samlede udgifter for ratebetalingen er således kr. 99,- for alle 3 rater. Oprettelsesgebyret fordeles med kr. 33,- pr. rate.

Hvis betalingsfrister ikke overholdes
Såfremt betalingsfristerne ikke overholdes fremsendes der betalingspåmindelse pr. e-mail med tillæg af rykkergebyr på kr. 75,- pr. rykker. Ved fortsat manglende betaling kan USG Danmark vælge at ophæve/annullere forsikringen eller at sende fordringen til inkasso. Såfremt præmien (inklusive eventuelle gebyrer for rykkerskrivelser eller lignende) ikke betales eller kun delvist betales, kan USG Danmark ligeledes vælge at ophæve/annullere forsikringen eller sende fordringen til inkasso.

Vælger USG Danmark at ophæve/annullere en forsikring der kun delvist er betalt, refunderes det/de indbetalte beløb med fradrag af forbrugt forsikringsperiode, eventuelle rykkergebyrer samt et administrationsgebyr på 10 % af præmien, dog minimum kr. 200,-.

Fortrydelsesret og ændring af dækning
Du har 14 dages fortrydelsesret på alle bestilte forsikringer. Ændringer i dækning eller afbestilling af en forsikring skal således ske senest 14 dage fra tegningsdatoen. Efter denne dato er forsikringen bindende. Ændringer eller afbestilling skal ske skriftligt enten via e-mail til: post@usgdanmark.dk eller pr. brev.

Oplysninger om det forsikrede
For mobiltelefoner og bærbare computere og lignende produkter der er solgt med et abonnements-tilskud er det produktets værdi / købspris uden abonnement der skal oplyses. Ved bestillingen bekræfter du, at alle oplysningerne vedrørende produktet der skal sikres samt oplysninger om hvem der er forsikringstager, er korrekte. Såfremt de indtastede oplysninger, der ligger til grund for den præmie som er beregnet på hjemmesiden ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold er det forsikringstagers ansvar, at meddele USG Danmark de korrekte oplysninger inden betaling af forsikringen. Sker det ikke betragtes det som ulovlig tilbageholdelse af de oplysninger USG Danmark anvender til at beregne præmier på hjemmesiden og USG Danmarks forpligtelser vil i sådanne tilfælde helt eller delvist bortfalde.

Skadeanmeldelse - hvis skaden sker
Du skal altid anmelde skader hurtigst muligt således at skadens omfang så vidt muligt kan begrænses. Skader skal senest anmeldes 3 måneder efter skaden opstod og altid indenfor forsikringsperioden. Sker der en skade, eller er produktet blevet stjålet skal du anmelde dette online eller telefonisk. Du skal altid have regningen/fakturaen for produktet samt produktets serienummer klar når du anmelder en skade. Vores skadebehandlere skal kunne behandle din skade hurtigst muligt, hvorfor du skal besvare spørgsmålene i anmeldelsen så præcist og fylds gørende som muligt. Du må kun benytte et værksted der er henvist af vores skadebehandlere til reparation af skader, der er omfattet af forsikringen. Såfremt produktet er stjålet skal tyveriet ligeledes anmeldes til nærmeste politi. Hvis der opstår en skade inden du har indbetalt forsikringspræmien eller andre skyldige beløb, vil ethvert udestående beløb blive fratrukket før erstatningen udbetales. Dette forhold gælder ligeledes hvis du har oprettet en Flex-Pay afdragsordning. Sker der skade i Flex-Pay perioden (før alle rater inklusive evt. gebyrer er indbetalt) vil de resterende rater forfald til betaling samtidig med at skaden opgøres. De resterende rater inklusive evt. gebyrer vil således blive fratrukket den erstatning der udbetales.

Behandling af oplysninger, herunder personoplysninger
Ved bestilling på hjemmesiden, modtager USG Danmark de oplysninger du selv indtaster (navn, evt. firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse) samt oplysninger om det/de produkter der skal forsikres og den dækning der er bestilt.

Disse oplysninger videregives til det forsikringsselskab som USG Danmark samarbejder med. Oplysningerne kan ligeledes videregives til den forretning/forhandler hvor de forsikrede genstande er købt - og som du selv har oplyst i forbindelse med bestilling af forsikringen.
Der skal ikke oplyses CPR-nummer ved bestilling på USG Danmarks hjemmeside(r).

Om cookies.
USG Danmarks hjemmeside(r) anvender cookies. Anvendelse af cookies gør det muligt, at informationer fra dit besøg på hjemmesiden bliver gemt og opbevares til næste gang, du besøger siden fra samme computer.

Læs om cookies her

Jeg accepterer, at alle henvendelser fra USG Danmark (kommunikation, breve, evt. rykkerskrivelse med mere) alene sker telefonisk eller til den e-mail adresse jeg har oplyst ved bestilling af forsikringen og/eller den e-mail adresse jeg har oplyst i FLEX-PAY ansøgningen. Jeg forpligter mig således til, at hente og læse de e-mails USG Danmark fremsender vedrørende min police og ratebetalingen.

Accept af betingelser
Ved bestilling bekræfter du at have læst og accepteret forsikringsbetingelserne samt nedenstående kundeinformation. Nærværende vilkår er gældende for alle bestillinger foretaget på USG Danmarks hjemmeside(r) med mindre andet er skriftligt aftalt.

Kundeinformation og vilkår vedrørende produktforsikringerne
Nedenstående vilkår er gældende for produktforsikringer der udbydes hos USG Danmark og formidles på Edbforsikring.dk


Indholdsfortegnelse

1. Generelt
2. Særlige oplysninger
3. Hvem er forsikret
4. Hvor dækker forsikringen
5. Hvilke(t) produkt(er) omfatter forsikringen
6. Fortrydelsesret eller ændring
7. Hvad dækker forsikringen
8. Varighed og opsigelse
9. Skadeanmeldelse - hvis skaden sker
10. Skadebehandling
11. Hvordan erstattes skader
12. Selvrisiko og afskrivning
13. Dobbeltdækning
14. Forsikringen dækker ikke
15. Klagemuligheder
16. Lovgivning og købelov
17. Kontaktinformation


1. Generelt
Forsikringen er tegnet gennem ETU Forsikring A/S (forsikringsgiver), Hærvejen 8, 6230 Rødekro, cvr.nr. 30072855. Forsikringen administreres af USG Danmark Forsikringsagentur, USG Danmark, Stamholmen 175 2650 Hvidovre, cvr.nr. 18850508, der har indgået aftale med forsikringsgiver om at udbyde, formidle og administrere forsikringsgivers produkter. USG Danmark er registrerede i Finanstilsynets forsikringsformidlingsregister og under tilsyn af Finanstilsynet. Registreringen kan kontrolleres ved opslag på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk eller ved henvendelse til Finanstilsynet.

2. Særlige oplysninger
Vi skal informere dig om, at oplysningerne om dit kundeforhold bliver registreret centralt hos USG Danmark samt hos forsikringsgiver og hos skadebehandleren. Som kunde har du mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, telefon nr. samt oplysninger om det/de produkter du har forsikret og hvilken dækning du har tegnet. Vi registrerer normalt ikke dit CPR-nr. Hvis du ønsker at se de oplysninger vi har, kan du blot skrive til:

USG Danmark, Stamholmen 175 2650 Hvidovre, gerne pr. e-mail til post@usgdanmark.dk

Vi skal samtidig informere dig om, at visse af denne forsikrings dækninger kan være omfattet af andre forsikringer, f.eks. indbo- og/eller løsøreforsikring. Endvidere skal vi oplyse dig om, at formidler/forhandler modtager provision for salg af forsikringen. Du kan ved skriftlig henvendelse til formidler/forhandler blandt andet få oplyst om personalet modtager provision for det konkrete salg samt oplyst provisionens størrelse.

3. Hvem er forsikret?
Forsikringstageren er den der oprindeligt har købt og ejer produktet eller en ny ejer af produktet, der kan dokumentere at have overtaget produktet på lovlig vis.

4. Hvor dækker forsikringen?
For stationært udstyr dækker forsikringen overalt i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland).
For bærbart udstyr dækker forsikringen overalt i verden. Skadebehandlingen/erstatning kan dog kun ske i Danmark.

5. Hvilke produkt(er) omfatter forsikringen?
Forsikringen dækker det/de apparater, der fremgår af policen/certifikatet eller fakturaen for købet af forsikringen og for hvilke det kan dokumenteres, at der er betalt præmie. Det er en betingelse for forsikringsdækningen at forsikringstager kan dokumentere købet / ejerskabet af produktet ved fremsendelse af købsbilag eller præmiekvittering for produktet.

6. Fortrydelsesret eller ændring
Ifølge forsikringsaftaleloven har du altid ret til at fortryde købet af en forsikring. Fortrydelsesretten er 14 dage fra forsikringens købsdato/tegningsdatoen. Afbestilling eller ændring i dækning skal altid ske skriftligt.

Sådan fortryder du
Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver skriftlig besked, inden fristen udløber. Du kan afbestille forsikringen eller ændre dækningen pr. brev, fax eller e-mail. Ved henvendelse skal du oplyse police nr. samt navn og adresse.

Du skal give besked til:
USG Danmark, Stamholmen 175 2650 Hvidovre
Telefon 70 210 410, e-mail: post@usgdanmark.dk

Du skal senest have sendt besked den dag 14 dages fristen udløber. USG Danmark bekræfter normalvis dine ændringer eller din fortrydelse (annullering af forsikringen) pr. e-mail. Når fortrydelsesfristen er udløbet er forsikringen bindende.

7. Hvad dækker forsikringen
Forsikringens dækningsomfang fremgår altid af policen/certifikatet eller fakturaen for købet af forsikringen. I skemaet herunder kan du se hvad der er dækkes.

  Hvad er dækket Dækning
  Udgifter til reparationer
  Reservedele og arbejdsløn
  Funktionsfejl
  Skade der afhælpes ved rensning
  Transport af TV over 32"
  Dækker overalt i Danmark
  Dækker bærbart udstyr i hele verden
  Hændelige uheld
  Selvforskyldte skader
  Hvis du taber udstyret
  Hvis du støder udstyret
  Hvis du spilder væske i udstyret
  Overspænding
  Lyn og vandskade
  Indbrudstyveri - i hele verden * Tilvalg
  Ingen selvrisiko **
  Dækningsperiode (max. løbetid)    5 år

* Dækningen for indbrudstyveri er et tillæg til forsikring. Såfremt der er tegnet dækning for indbrudstyveri, fremgår dette særskilt af policen/certifikatet eller fakturaen for købet af forsikringen.

* * Der er generelt ingen selvrisiko. Mobil dog kr. 399,- på første skade og kr. 699,- ved efterfølgende skader. For fotoudstyr, TV, Hi-Fi og hvidevarer er der ingen selvrisiko uanset hvad der sker. Ej heller ved reparation af IT udstyr / computere, tablets osv. Ved totalskade af IT udstyr er selvrisikoen kr. 500,-.


8. Varighed og opsigelse
Præmien betales én gang for alle ved tegning af forsikringen og gælder for hele forsikringsperioden. Forsikringens løbetid fremgår af policen/certifikatet eller fakturaen for købet af forsikringen og kan ikke overstige 5 år fra produktets købsdato.

Forsikringen kan ikke forlænges.

Ophør
Forsikringen ophører automatisk ved udløb af forsikringsperioden angivet på policen/certifikatet eller fakturaen for købet af forsikringen. Forsikringen ophører ligeledes hvis der er ydet totalskadeerstatning. Præmien for forsikringen bliver ikke betalt tilbage ved totalskade.

Opsigelse
Forsikringen kan opsiges skriftligt af både forsikringsselskabet og kunden med 30 dages varsel til den 1. i en måned. I sådan tilfælde opkræves et administrationsgebyr på kr.150,00, som fratrækkes den udbetalte restpræmie. Forsikringen kan endvidere opsiges skriftligt af hver af parterne med minimum 14 dages varsel og senest 1 måned efter afsluttet behandling af enhver skade, uanset udfaldet af skadesbehandlingen. I givet fald refunderes forholdsmæssig præmie for den resterende periode, fratrukket et administrationsgebyr på kr. 150,00. Er der ydet totalskadeerstatning ophører forsikringen automatisk og kan derfor ikke opsiges i så tilfælde.

9. Skadeanmeldelse - hvis skaden sker
Du skal altid anmelde en skade hurtigst muligt således at skadens omfang så vidt muligt kan begrænses. Skader skal senest anmeldes 3 måneder efter skaden opstod og altid indenfor forsikringsperioden.

Sker der en skade, eller er produktet blevet stjålet skal du anmelde dette online til:

USG Danmark, Stamholmen 175 2650 Hvidovre, CVR-nr. 18850508 på www.usgdanmark.dk.

Vores skadebehandlere skal kunne behandle din skade hurtigst muligt. Derfor skal du besvare spørgsmålene i anmeldelsen så præcist som muligt. Når du har udfyldt anmeldelsen vil det fremgå af skærmen (online) hvad der videre skal ske i forbindelse med skaden, herunder at du kontaktes af skadebehandleren, der bl.a. henviser det værksted der skal benyttes til reparation.

Endvidere bliver du bedt om at udskrive anmeldelsen og samtidig sender USG Danmark en kopi af anmeldelsen og anvisningerne til den e-mail adresse du oplyser på skadeanmeldelsen.

Du skal altid have regningen/fakturaen for produktet samt serienummeret klar når du starter en anmeldelse. Da det er en betingelse for forsikringsdækningen at du fremsender den dokumentation.
Såfremt produktet er stjålet skal tyveriet ligeledes anmeldes til nærmeste politi.

10. Skadebehandling
USG Danmark og forhandler, formidler og administrere, hvorfor skader behandles og afgøres af:

USG Danmark, Stamholmen 175 2650 Hvidovre, CVR-nr. 18850508 på www.usgdanmark.dk.

11. Hvordan erstattes skader
Forsikringen erstatter med reparation. Hvis en reparation ikke er mulig eller reparationsudgifterne overstiger genanskaffelsesprisen, erklæres produktet for totalskadet og erstattes med et tilsvarende produkt, med mindst samme tekniske specifikationer og ydeevne, dog højst til oprindelig betalte købspris fratrukket eventuel afskrivning.

Såfremt produktet er stjålet ved indbrudstyveri, erklæres produktet ligeledes for totalskadet.

Der tages forbehold for udgåede fabrikater, modeller, farver samt specielt design, der ikke længere kan genanskaffes.

Der udbetales ikke kontanterstatning.

Er forsikringstager momsregistreret (gældende for momspligtige virksomheder) opkræves momsbeløbet fra erstatningen direkte hos forsikringstager. Dette kan ske ved at momsbeløbet enten fratrækkes før erstatningen udbetales eller ved at skadebehandler opkræver momsbeløbet hos virksomheden på separat regning.

Er der ydet totalskadeerstatning, bortfalder forsikringen uden tilbagebetaling af forudbetalt præmie. Det totalskadede eller stjålne produkt tilhører forsikringsgiver.

12. Selvrisiko og afskrivning
Der er generelt ingen selvrisiko. Mobil dog kr. 399,- på første skade og kr. 699,- ved efterfølgende skader. For fotoudstyr, TV, Hi-Fi og hvidevarer er der ingen selvrisiko uanset hvad der sker. Ej heller ved reparation af IT udstyr / computere, tablets osv. Ved totalskade af IT udstyr er selvrisikoen kr. 500,-.

Afskrivning
Ved indbrudstyveri og totalskade foretages der en afskrivning efter det første år på 15 % om året af den oprindeligt betalte købspris. Der kan dog aldrig erstattes mere end hvad tilsvarende udstyr, med samme kapacitet, ydeevne og lignende kan anskaffes til på skadetidspunktet.

13. Dobbeltdækning - hvis skaden også er dækket af anden forsikring
Er der købt forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i et andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring.

Denne bestemmelse har ikke praktisk betydning for forsikringstagerens dækning af en skade men vedrører kun det indbyrdes forhold mellem forsikringsselskaberne, som i tilfælde af dobbeltdækning skal betale erstatningen i fællesskab.

Forsikringstageren kan i tilfælde af dobbeltdækning selv bestemme hvor skaden anmeldes.

14. Forsikringen dækker generelt ikke
Tilbehør og løsdele
Forkert opbevaring, uforsvarlig brug, fejlbetjening og hvis brugsanvisningen ikke er fulgt
Skade der er forvoldt ved grov uagtsomhed eller med forsæt
Leverandørgaranti og reklamationsret
Skrammer og ridser
Indirekte skader
Computervirus og softwarefejl
Brandskade, bortkomst og simpelt tyveri
Hvis der ikke konstateres en dækningsberettiget skade eller reparatør ikke er anvist af USG Danmark eller dennes skadebehandler/forsikringsadministrator.
Skade som følge af uforsvarlig indpakning under transport.
Uautoriserede indgreb eller hvis serienummer ikke kan læses.

15. Klagemuligheder
Klager over skadeafgørelser skal i første omgang rettes skriftligt til USG Danmark. Kan der ikke opnås enighed mellem forsikringstager og USG Danmark skal klagen viderebringes til ETU Forsikring A/S, Att. Den klageansvarlige eller til en af ETU Forsikring A/S udpeget forsikringsadministrator. Såfremt der, efter denne behandling af klagen, stadig er uenighed om afgørelsen, kan klagen rettes til:

Ankenævnet for forsikring, Anker Heegardsgade 2, 1572 København V, Telefon 33 15 89 00.

Sådan klager du til Ankenævnet
Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr til Ankenævnet. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen.

16. Lovgivning og købelov
Dansk lovgivning, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringen. Forsikringen indskrænker ikke rettighederne i henhold til køberetslige bestemmelser om garanti/reklamationsret, men udvider dækningen op til 60 måneder i alt. Forsikringen dækker ikke skader og fejl der er omfattet af en garanti eller som er omfattet af reklamationsretten i købeloven.

Enhver tvist, der udspringer af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som værneting. Klager over forsikringen kan rettes til Ankenævnet for Forsikring såfremt forsikringstager er privat forbruger.

17. Kontaktinformation
I tilfælde af skade eller spørgsmål vedrørende forsikringen bedes du rette henvendelse til:

USG Danmark, Stamholmen 175 2650 Hvidovre, CVR-nr. 18850508 på www.usgdanmark.dk.
Forsikring til iPhone - bestil online
EDBforsikring.dk ejes af USG DANMARK.
© USG DANMARK - STAMHOLMEN 175 - 2650 HVIDOVRE - TELEFON 70 210 410 - CVR NR. 18850508 - POST@USGDANMARK.DK
Alle forsikringer - EDBforsikring.dk
Forsikring til mobil Forsikring til Kamera Forsikring til TV & Hi-Fi Forsikring til IT udstyr Forsikring til hvidevarer

iPhone Spejlrefleks kamera LCD TV Apple Macbook Vaskemaskiner
Smartphone Pocket kamera LED TV Apple iMac Komfur
HTC mobil Video kamera Plasma TV Bærbar PC Tørretumbler
Samsung mobil System kamera 3D TV iPad Apple Køleskab
Nokia mobil Kamera alle øvrige TV alle øvrige Tablet alle øvrige Køle-fryseskab
Mobiltelefon alle øvrige   Hi-Fi anlæg Stationær PC Opvaskemaskiner
    Projektorer Printere Ovne til indbygning
    Spillekonsoller Scannere Kogeplader
    iPod Projektorer Fryseskabe
    Hi-Fi produkter Stationær Apple  
Dette site benytter cookies. Ved at bruge sitet accepterer du dette.  Læs mere                        OK


USG Danmark er en dansk forsikringsagent virksomhed etableret i 1995. Vi er den førende udbyder af produktforsikringer på internettet med stor viden og erfaring indenfor vores felt. Vi tilbyder forsikring til; Bærbar computer herunder Apple Macbook, Tablet PC og iPad, mobiltelefoner herunder iPhone og andre Smartphones, TV, Hi-Fi, Foto- og Videokamera samt hvidevarer.

Vores forsikringstilbud gælder både for privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner. Vi markedsfører endvidere produktforsikring under følgende brands: Mobilforsikring, Totalforsikring, Serviceforsikring, EDB forsikring og All-risk forsikring.

Copyright USG DANMARK since 1995.